Overheidshulp voor bedrijven in nood door de Corona crisis

  • Flex
  • Comments Off
overheidshulp corona

Vanuit de overheid worden ondernemers ondersteunt tijdens de coronacrisis, dit doet men door middel van verschillende regelingen. Hiermee kun je bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of juist een tegemoetkoming in de loonkosten. Ook zijn er regelingen die het makkelijker maken om krediet aan te vragen. Tot eind september 2021 is het coronasteunpakket van kracht, enkele regelingen lopen echter langer door. Moeite met bepalen welke ondersteuning voor jou kan gelden? Bekijk dan de regelingencheck. Hierbij beantwoordt je vragen over je bedrijf en krijg je inzicht in de regelingen die mogelijk voor jou van toepassing zijn.

Bovengenoemde is een snelle check die leidt naar de voor jou belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen. Hier een overzicht van regelingen die er zijn om voor jezelf al een duidelijker beeld te kunnen hebben.

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden tijdens de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben en voldoen aan de voorwaarden, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Doel is zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. De regeling loopt tot en met 30 september 2021.

Tozo: inkomensondersteuning en leningen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om zelfstandigen, inclusief zzp’ers, inkomensondersteuning te bieden zodat zij in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien. Daarnaast kun je met de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen om liquiditeitsproblemen op te lossen. De Tozo loopt tot en met 30 september 2021.

TVL: tegemoetkoming vaste lasten

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Met de regeling kun je onder meer huur, abonnementen en verzekeringen betalen. Voor de evenementenbranche, de reisbranche, de land- en tuinbouw en de detailhandel zijn aanvullende modules binnen de TVL opgenomen. Of je in aanmerking komt, hangt onder meer af van je SBI-code. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag TVL. De TVL loopt tot en met 30 september 2021 en is opgedeeld in 4 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij uitvoerder RVO.nl. 

TONK: ondersteuning noodzakelijke kosten

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor mensen die als gevolg van het coronavirus veel minder inkomsten hebben en hun lasten niet meer kunnen betalen. De regeling is ook bedoeld voor ondernemers. TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten. Denk aan huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente, gas, water, licht, etc. Aanvragen kan bij je woongemeente. TONK geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021.

Sociaal pakket: 1,4 miljard euro

Het kabinet trekt 1,4 miljard euro uit voor een sociaal pakket om werkgelegenheid te behouden en creëren. Het doel is mensen te ondersteunen en ze te helpen zich aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt, aldus de overheid. In bepaalde sectoren verdwijnen banen en soms is dat permanent. Ook is sprake van een verschuiving van werkgelegenheid van de ene naar de andere sector. In sommige sectoren blijft de werkgelegenheid relatief ongemoeid of staan vacatures open. Het pakket omvat 4 hoofdelementen:

– Ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk (683 miljoen euro)

Het kabinet ondersteunt werkzoekenden waar dat nodig is. De inzet is dat zoveel mogelijk mensen direct van de ene naar de andere baan gaan, zonder in een uitkering terecht te komen. De ondersteuning en begeleiding bestaat uit verschillende onderdelen: Ondersteuning via sectorale samenwerkingsverbanden. Aan werkenden die hun baan dreigen te verliezen kunnen samenwerkingsverbanden van sectoren, sociale partners, O&O fondsen en andere betrokkenen met cofinanciering maatwerktrajecten aanbieden. Het kabinet stelt hiervoor 72 miljoen euro beschikbaar.

Regionale mobiliteitsteams voor van-werk(loosheid)-naar-werk begeleiding. Hiervoor reserveert het kabinet in totaal 195 miljoen euro.

Investering in de dienstverlening van het UWV en gemeenten, om de verwachte hogere instroom van uitkeringsgerechtigden op te vangen. In totaal is hiervoor 331 miljoen euro beschikbaar. De financiële middelen worden ingezet voor re-integratietrajecten en werkzoekendendienstverlening.

Bijzondere aandacht is er voor zelfstandigen en werknemers met een arbeidsbeperking. Voor advisering aan ondernemers en begeleiding van werknemers naar ander werk is in totaal 43 miljoen euro beschikbaar.

– Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk (199 miljoen euro)

Er is bijna 200 miljoen euro beschikbaar voor omscholing en ontwikkeladviezen. Het geld gaat naar opleiders die werkenden helpen zich aan nieuwe arbeidsmarktomstandigheden aan te passen. De regeling is beschikbaar voor werknemers, maar ook voor zzp’ers en andere ondernemers. 

– Bestrijding van jeugdwerkloosheid (346 miljoen euro)

Schoolverlaters worden meer dan anderen geraakt door de afnemende werkgelegenheid, doordat zij zijn aangewezen op vrijkomende of nieuwe banen. Het kabinet zet dan ook in op het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Voor elke arbeidsmarktregio is geld beschikbaar voor de coördinatie van een eigen regionale aanpak jeugdwerkloosheid. Deze aanpak zal in komende periode verder uitgewerkt worden.

– Aanpak van armoede en schulden (146 miljoen euro)

Door de coronacrisis stijgt waarschijnlijk het aantal mensen in armoede en met problematische schulden waar ze niet zonder hulp vanaf komen. Daarom maakt het kabinet geld vrij om mensen via gemeenten te kunnen ondersteunen. Daarnaast wordt een waarborgfonds ingericht om mensen met problematische schulden te helpen. 

Previous «
Next »